Go to Top
กำหนดการการส่งงาน-และการสอบสารนิพนธ์-ในระดับบัณฑิตศึกษา-20210324125948
กำหนดการการส่งสารนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา
ขั้นตอนที่ 1
บทที่ 1 - 5 ส่งมาในรูปแบบของไปรษณีย์ (ยังไม่เข้าเล่ม) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2564
ขั้นตอนที่ 2
การสอบสารนิพนธ์ จะดำเนินการนัดหมายตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564