Go to Top
สอบปลายภาค-ฤดูร้อน-2562
สอบปลายภาค ฤดูร้อน 2562

กำหนดการสอบปลายภาค ฤดูร้อน 3/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.

 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทางสถาบันการศึกษาทางไกล ขอปรับวิธีการสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 3/2562

เป็นการสอบด้วยตนเอง ณ สถานที่ส่วนบุคคลของนักศึกษา (ไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัย) 

 การสอบปลายภาค ฤดูร้อน 3/2562 นักศึกษาสามารถเข้าสอบผ่านระบบการเรียน BTUDE ตามวันที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1.  ให้นักศึกษาเข้าระบบการเรียนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. เพื่อดาว์นโหลดข้อสอบ กระดาษคำตอบ/กระดาษเขียนตอบ แต่ละรายวิชาออกมา

 2. ให้นักศึกษา ปริ้น ข้อสอบ กระดาษคำตอบ/กระดาษเขียนตอบ และทำข้อสอบด้วยลายมือตนเอง

 3. เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้ถ่ายรูปกระดาษคำตอบ/กระดาษเขียนตอบที่ทำเรียบร้อยแล้วทุกแผ่น เพื่อลงรูปกระดาษคำตอบ/กระดาษเขียนตอบทุกแผ่น ลงในระบบการเรียน BTUDE แต่ละรายวิชา แทนการลงชื่อเข้าสอบ

 ก่อนเวลา 18.30 น. ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นี้

 4. หลังจากที่ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้นำส่ง ข้อสอบ กระดาษคำตอบ/กระดาษเขียนตอบ ที่ทำด้วยลายมือตนเองกลับมายังสถาบันการศึกษาทางไกล ผ่านขนส่งโดยการลงทะเบียน


นำส่ง   สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (02-889-1701)

         16/10 ม.2 อาคาร 15 ชั้น 2 ห้องสถาบันการศึกษาทางไกล ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170


หมายเหตุ  

1. นักศึกษาสามารถบริหารเวลาของตนเองให้สอดคล้องกับการสอบจริง ณ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ด้วยตนเอง โดยการสอบนักศึกษามีเวลาในการทำ   
ข้อสอบวิชาละ 3 ชั่วโมง ต่อ 1 วิชา

 2. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการสอบในวันและเวลาที่กำหนดในระบบออนไลน์ หรือส่งไม่ทันก่อนระบบปิด จะต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยหรือพื้นที่บริการด้วยตนเอง

 3. การส่ง ข้อสอบ กระดาษคำตอบ/กระดาษเขียนตอบ ให้ส่งกลับมาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งลงทะเบียน
Attached File