Go to Top

การปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่

ข่าว และกิจกรรม

2021/09/23
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-20210923140455
สถาบันการศึกษาทางไกลได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบการเรียนมากขึ้น