Go to Top

หลักสูตรสถาบันการศึกษาทางไกลเปิดสอน

รายละเอียดของหลักสูตร

2020/06/11
แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรได้ คลิก